Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IkStartSmart mei 2017

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1 “KvK”: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel.

2. “IkStartSmart”: project voor de kansrijke starter die gaat ondernemen of reeds onderneemt, maar niet langer dan vier jaar staat ingeschreven in het Handelsregister, met als doel het vergroten van hun slaagkans door het verbeteren van ondernemersvaardigheden.

3. “Deelnemer”: natuurlijke persoon, die zich heeft aangemeld voor IkStartSmart en waarvan de aanmelding door de KvK schriftelijk is aanvaard.

4. “Aanmeldformulier”: digitaal formulier waarmee een potentiële Deelnemer verzoekt om in aanmerking te komen voor IkStartSmart.

5. “Intakeformulier”: digitaal formulier met vragen aan potentiële Deelnemer op basis waarvan een KvKmedewerker beoordeelt of deze voldoende kansrijk is om de volgende stap in het selectieproces te mogen deelnemen.

6. “Ondernemerstest”: test waarmee inzicht wordt verkregen in de ondernemersvaardigheden van Deelnemer.

7. “Intakegesprek”: intakegesprek voor IkStartSmart, waarin de resultaten van de ondernemerstest worden besproken, wordt bepaald of de potentiële Deelnemer wordt toegelaten tot het project en een persoonlijk plan van aanpak wordt opgesteld voor de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden.

8. “Deelnameformulier”: formulier waarmee Deelnemer aangeeft te voldoen aan de voorwaarden om mee te kunnen doen aan IkStartSmart, een Intakegesprek te hebben gehad en de algemene voorwaarden IkStartSmart te hebben ontvangen en deze te accepteren.

9. “Website”: www.ikstartsmart.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die de KvK met de Deelnemers sluit met betrekking tot IkStartSmart.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Voorwaarden deelneming

 1. Om te kunnen meedoen aan IkStartSmart dient de Deelnemer te voldoen aan alle van de ondergenoemde voorwaarden:
 2. Deelnemer is meerderjarig;
 3. Deelnemer is net gestart of heeft zijn onderneming niet langer dan 4 jaar geleden gestart;
 4. Deelnemer heeft het volledig ingevulde Intakeformulier ingestuurd;
 5. Deelnemer heeft hierover een telefonisch gesprek gehad met een adviseur van de KvK;
 6. Deelnemer heeft de Ondernemerstest gedaan;
 7. Deelnemer heeft de resultaten van de Ondernemerstest en de mogelijkheden in het kader van IkStartSmart besproken met een medewerker van de KvK;
 8. Deelnemer wenst zelf actief deel te nemen aan IkStartSmart;
 9. Deelnemer zal aan het einde van het traject nogmaals de Ondernemerstest doen en de resultatenhiervan bespreken met zijn contactpersoon binnen de KvK;
 10. Deelnemer heeft het Deelnameformulier ondertekend en teruggestuurd aan de KvK;
 11. De KvK heeft je de aanmelding van de Deelnemer schriftelijk aanvaard.
 12. Bij deelname aan een Plusprogramma dient het bedrijf van de Deelnemer gevestigd te zijn of worden in de betreffende provincie.
 13. Deelnemer dient voldoende kansrijk te zijn. Dit zal worden beoordeeld door een KvK medewerker.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst met de Deelnemer komt tot stand nadat de KvK de aanmelding van de Deelnemer schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Deelnemer zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. De KvK is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor de Deelnemer toegankelijk te houden.

Artikel 5 Wijziging programma/traject

 1. Het is de KvK toegestaan eenzijdig het programma en traject aan te passen indien de omstandigheden zonder dat zij schadeplichtig wordt ten aanzien van Deelnemer.

Artikel 6 Einde overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege 12 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Het einde van de overeenkomst houdt in dat de Deelnemer in het kader van IkStartSmart geen recht meer heeft op het bijwonen van bijeenkomsten en/of het hebben van een vast aanspreekpunt binnen de KvK.

Artikel 7 Overmacht

 1. De KvK heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van de KvK niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.
 2. De KvK is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van IkStartSmart verstrekte informatie en/of het beschikbaar gestelde (werk)materiaal, rusten uitsluitend bij de KvK of derden. De verkregen informatie en/of het beschikbaar gestelde (werk)materiaal zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Deelnemer. Het is de Deelnemer niet toegestaan deze informatie en/of dit (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
 2. De Deelnemer erkent de in lid 1 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de KvK om de werkelijk geleden schade te verhalen op de Deelnemer.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Hoewel IkStartSmart, de in dat kader verstrekte informatie en/of het beschikbaar gestelde (werk) materiaal met de uiterste zorg zijn samengesteld, aanvaardt de KvK geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de verstrekte informatie uit en/of het beschikbaar gestelde (werk)materiaal van IkStartSmart.
 2. De KvK is niet aansprakelijk voor bij wederpartij ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De KvK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KvK.
 4. De KvK is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de Deelnemer bij bijeenkomsten in het kader van IkStartSmart.
 5. De KvK is niet aansprakelijk voor letselschade en/of andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan de KvK of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar, tenzij de KvK voor genoemde schade opzet of bewuste roekeloosheid valt te verwijten.
 6. Voor zover de KvK aansprakelijk is voor enige schade, dan zal de vergoeding van de schade in geen geval meer bedragen dan de maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van de KvK wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ten gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de KvK komt.

Artikel 10 Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Mei 2017

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial